na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • GASTROSKOPIA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
 • Łódzkie

  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA DZIECI
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA
  • ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
 • Lubelskie

  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • GASTROSKOPIA
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
 • Lubuskie

  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY DLA DZIECI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA
  • ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZACHOWAWCZY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
 • Małopolskie

  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • GASTROSKOPIA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • TELERADIOTERAPIA HADRONOWA WIĄZKĄ PROTONÓW
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOSOMATYCZNA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ
 • Mazowieckie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA
  • ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • STACJA DIALIZ
  • OPERACJE JASKRY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA OSÓB Z AUTYZMEM
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Opolskie

  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • STACJA DIALIZ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
 • Podkarpackie

  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • GASTROSKOPIA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
 • Podlaskie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • KOLONOSKOPIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • STACJA DIALIZ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA CHORÓB TROPIKALNYCH
  • PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NOWOTWORÓW KRWI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • OPIEKA DOMOWA
  • RODZINNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
 • Pomorskie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • GASTROSKOPIA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • STACJA DIALIZ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • BADANIA GENETYCZNE
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
 • Śląskie

  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • KOLONOSKOPIA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA
  • ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH NA GRUŹLICĘ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ PARAPLEGII I TETRAPLEGII
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • OŚRODEK LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • OŚRODEK TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
 • Swiętokrzyskie

  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • KORONAROGRAFIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • GASTROSKOPIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • KOLONOSKOPIA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Wielkopolskie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • KOLONOSKOPIA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • GASTROSKOPIA
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA
  • ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE JASKRY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU DLA DZIECI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ LECZENIA GRUŹLICY
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • REZONANS MAGNETYCZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • KOLONOSKOPIA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI PŁUC
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I i TYPU III
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE AKROMEGALII
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
  • ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM LUB WENETOTLAKSEM W SKOJARZENIU Z RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)